موسسه علمی پژوهشی فری تز

شیوه ارائه نتایج در فصل پنجم پایان نامه

نتایج پایان نامه در فصل پنجم می‌آیند. در واقع فصل پنجم برای نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات است. باید گفت این فصل متعلق به دانشجو و محقق است و می‌تواند با توجه به تحقیق خود یافته هایش را در این فصل گردآوری کند. علاوه بر این می‌تواند در محور یافته ها و نتایج به دست آمده نیز بحث کرده و نظرات خود را ارائه دهد. سپس با توجه به نتایج، فرضیه پایان نامه خود را قبول یا رد کند. به طور کلی این فصل اهمیت بسیاری دارد زیرا تمام یافته های دانشجو در این فصل است. پس شیوه ارائه نتایج در فصل پنجم پایان نامه نیز بسیار مهم است.

 

نوشتن فصل پنجم پایان نامه

فصل پنجم پایان نامه به سه قسمت تقسیم می‌شود که در ادامه توضیح خواهیم داد.

 

یافته ها و نتایج پایان نامه

در این قسمت باید تمام نتایج و یافته ها به صورت خلاصه بیان شوند به طوریکه یک دید کلی نسبت به پایان نامه بدهند. حال محقق باید تمام یافته هایی که در فصل ۴ به آنها رسید در این فصل تفسیر و تحلیل کند و نظر خودش را درباره یافته ها بگوید.

کارهای مهمی که محقق باید در این فصل انجام دهد به صورت زیر است:

باید شباهت ها و تفاوت های نتایج و یافته های خود را با سایر تحقیقات مشابه مقایسه کند.

باید توضیح داده شود چرا و چطور به این یافته ها رسیده است. برای مثال اگر بر اساس روش هایی که محقق استفاده کرده و به نتایجی رسیده فرضیه ای رد یا قبول شود، محقق باید بتواند دلایل منطقی آورد و از یافته های خودش دفاع کند.

 

محدودیت ها

محدودیت شامل عوامل و شرایطی است که دانشجو هنگام انجام پایان نامه خود با آنها رو به رو شده است. این عوامل و شرایط می‌توانند روی نتایج حاصله تأثیر بگذارند. هر پژوهشی نیز محدودیت های خاص خود را دارد. پس محقق باید در پایان نامه خود این محدودیت ها را بیان کند.

این محدودیت ها می‌تواند مالی، جغرافیایی، جامعه آماری، نبود زمان یا امکانات و … باشد. نکته مهم این است که دانشجو نباید محدودیت هایی را به صورت فرمالیته معرفی کند که اصلا در مسیر او وجود نداشته اند. بلکه باید تأثیر هر محدودیت را بر یافته ها و نتایج خود را بررسی کند.

 

پیشنهادات

در انتها پس از اینکه نتایج پایان نامه و یافته ها بیان شد. نوبت به این می‌رسد که دانشجو با توجه به آنها یک سری پیشنهاد ارائه بدهد. پیشنهادات می‌تواند ارائه راهکارهای برای به کارگیری در سطح جامعه باشد. به طور کلی پیشنهادات باید کاملا مرتبط با موضوع مقاله باشند و اساس علمی نیز داشته باشند. حتی می‌توان پیشنهاداتی برای تحقیق و پژوهش های بیشتر داد.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)