موسسه علمی پژوهشی فری تز

آمار

آمارReviewed by Admin on Sep 14Rating: 5.0پایان نامه آمار

انجام پایان نامه آمار

علم آمار کاربرد علمي مباني رياضي براي جمع آوري، تجزيه وتحليل و ارائه اطلاعات ارقامي مي باشد. آمار گران با بکار بردن دانش رياضيشان در طراحي مطالعات وتحقيقات ؛ جمع آوري، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات ؛ و تفسير نتايج ؛ در پژوهشهاي علمي شرکت ميکنند.

متخصصين آمار اغلب دانششان در روشهاي آماري را در علوم گوناگوني مانند زيست شناسي، اقتصاد، مهندسي، پزشکي، بهداشت عمومي، روانشناسي، بازار يابي، آموزش و ورزش بکار ميگيرند.

بسياري از امور، به عنوان مثال، طراحي روشهاي آزمايشي براي تاييد دارويي جديد از طرف دولت بدون بهره گيري از روشهاي آماري قابل اجرا نمي باشند.

انجام پایان نامه آمار

نمونه گيري يکي فنوني است که آمار گران از آن بهره مي گيرند. نمونه گيري يعني جمع آوري اطلاعات درباره گروهي از مردم يا مجموعه اي از چيزها توسط بررسي قسمت کوچکي ازکل مجموعه. به عنوان مثال سرويسهاي رتبه بندي برنامه هاي تلويزيوني،

به منظور تخمين تعداد بينندگان برنامه اي خاص، به جاي مطالعه تمامي بينندگان تنها به بررسي چند هزار خانواده مي پردازند.

امار گران تصميم مي گيرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوري کنند، نوع و تعداد گروه هاي نمونه را مشخص مي کنند و به تهيه پرسشنامه هاي تحقيقي يا فرمهاي گزارشي ميپردازند. آنها همچنين دستورالعمل هائي براي کارکناني که بهجمع اوري و جدول بندي اطلاعات مي پردازند، تهيه مي کنند. در نهايت آمارگران با بکارگيري نرم افزارهاي رايانه اي به تجزيه و تحليل، تفسير و جمع بندي اطلاعات مي پردازند.انجام پایان نامه آمار

در تجارت و صنعت، آمارگران نقش مهمي را در کنترل کيفيت وايجاد و بهبود توليدات ايفا مي کنند. به عنوان مثال در يک شرکت خودرو سازي به منظور تخمين زمان از کار افتادن موتورهايي که در معرض شرايط آب و هوايي نا مساعد قرار مي گيرند، آمارگران آزمايشاتي برنامه ريزي مي کنند و موتورها را به صورت منفرد تا از کار افتادن کامل، تحت اين شيوه آزمايشي به کار مي اندازند.

متخصصين آماري که براي شرکتهاي دارو سازي کارميکنند ن به منظور تخمين ايمني و اثربخشي داروهاي جديد به ارزيابي نتايج آزمايشات کلينيکي مي پردازند.و در شرکت هاي توليد نرم افزارهاي رايانه اي، آمارگران در ساخت بسته هاي نرم افزاري که در تجزيه و تحليل دقيقتر و مؤثرتر داده ها کاربرد دارند همکاري ميکنند علاوه برتوليد و آزمايش محصولات، گروهي ازآمارگران در تصميم گيري براي نوع محصولي که بايد ساخته شود، تعيين قيمت واينکه اين محصولات به چه کساني بايد فروخته شوند دخيل مي باشند. آمارگران همچنين با تعيين خطرهاي احتمالي و ميزان بازگشت و سودآوري سرمايه گزاريهاي خاص، مديريت سرمايه ها و بدهکاري ها را به عهده دارند.انجام پایان نامه آمار

شمار کثيري از آمارگران نيز توسط بخش هاي دولتي استخدام مي شوند. گروهي از متخصصين آماردولتي به طراحي مطالعاتي براي اندازه گيري ميزان رشد جمعيت، هزينه هاي مصرف يا بيکاري مي پردازند. ديگران در بخشهاي علمي، محيط زيست و کشاورزي کار مي کنند و ممکن است مقدار مواد آفت کش موجود در آب آشاميدني، گونه هاي در معرض خطرکه در نواحي خاص زندگي مي کنند و يا تعداد افرادي که به بيماري خاصي مبتلا هستند را تعيين کنند. گروه ديگري نيز توسط بخشهاي دفاع ملي به منظور تعيين دقت سلاحهاي جديد و استراتژي هاي دفاعي استخدام مي شوند.

از أنجايي که متخصصان آمار در بخش هاي مختلفي مشغول بکارند، متخصصاني که علم آمار را بکار مي برند غالبا” سمت هاي کاري متفاوتي دارند. به عنوان مثال فردي که روشهاي آماري را در داده هاي اقتصادي بکار مي برد با عنوان آمارگر علوم اقتصادي شناخته مي شود در حاليکه آمارگراني که در علوم بهداشت عمومي يا پزشکي مشغول بکارند عنوان هاي متخصص آمار زيستي، زيست سنج ويا همه گيرشناس (اپيدميولوژيست) را به خود اختصاص مي دهند.انجام پایان نامه آمار

محيط کار متخصصين آمار معمولا در ساعات منظم و در دفاتري راحت مشغول بکارند. گروهي از آنان به منظوردادن کمک مشورتي در طرحهاي تحقيقي، نظارت و راه اندازي مطالعات، يا گرد آوري داده هاي آماري مسافرت ميکنند. گروهي از آنان مسئوليتهاي متنوعي را بر عهده دارند مانند طراحي آزمايشات يا انجام کار در موضع درجوامع گوناگون.آمارگراني که در دانشگاهها مشغول به کارند، کار آنها آميزه اي ازمسؤوليتهاي آموزشي و تحقيقاتي است.انجام پایان نامه آمار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)