موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته جغرافیا

آموزش نرم افزار های رشته جغرافیاReviewed by عسگری on Sep 18Rating: 4.5رشته و انجام پایان نامه جغرافیاانجام پایان نلمه جغرافیا.جغرافيا ، طبيعت و آب و هواي ايران به علت وسعت اين کشور بسيار متنوع و متغير است و به همين نسبت حيات وحش آن.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

جغرافيا ، طبيعت و آب و هواي ايران به علت وسعت اين کشور بسيار متنوع و متغير است و به همين نسبت حيات وحش آن.
ايران‌ سرزمين‌ پهناوري‌ است‌ كه‌ كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد و در جنوب‌ غربي ‌آسيا، ميان‌ كشورهاي‌ تركمنستان ‌، آذربايجان‌ و ارمنستان‌ در شمال ‌؛ افغانستان‌ و پاكستان‌ در شرق ‌؛ و تركيه‌ و عراق‌ در غرب‌ قرار گرفته‌ است‌.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

سراسر مرزهاي جنوبي‌ ايران‌ را كرانه‌ هاي‌ خليج‌ فارس‌ و درياي‌ عمان‌ دربر گرفته‌ است‌ . مجموع‌ مرزهاي‌ خشكي‌ ايران‌  كيلومتر، و مجموع‌ مرزهاي‌ آبي‌ آن‌، در شمال‌ و جنوب‌ ، كيلومتراست‌. ايران‌ در قلب‌ خاورميانه‌ جاي‌ گرفته‌ است‌ و چون‌ پلي‌ درياي‌ مازندران‌، يعني‌ زيبا ترين‌ درياچه‌ جهان‌ را به ‌خليج‌ فارس‌ وصل‌ مي نمايد. و هم ‌چنين‌ مانند چهارراهي‌ بر سر راه‌ شرق‌ و غرب‌ ، پيوندگاه‌ تجليات‌ فرهنگي، معنوي‌ و سياسي‌ جهان‌ شرق‌ و غرب‌ است‌.

ارتفاع‌ بسيار فلا ت‌ ايران‌ از سطح‌ دريا و قرار گرفتن‌ بيشتر‌ اراضي در ارتفاع‌ بيش‌ از ???? متر، از ديگر ويژگي‌هاي‌ مهم‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌. رشته‌ كوه‌هاي‌ عظيم‌ و بلند البرز از سوي شمال‌، كوه‌هاي‌ زاگرس‌ از سوي ‌غرب‌ و رشته‌ كوه‌هايي‌ كه‌ از خراسان‌ به‌ بلوچستا ن‌ كشيده‌ شده‌اند، از سوي‌ شرق‌، سرزمين‌ ايران‌ را محصور نموده‌اند. مهم ‌ترين‌ قله‌هاي‌ ايران‌ عبارت‌ اند از:

دماوند در شمال‌ شرقي‌ تهران‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ سبلا ن‌ در غرب ‌اردبيل‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ سهند در جنوب‌ تبريز با ارتفاع‌ ???? متر؛ تخت ‌سليمان‌ در مركز مازندران‌ با ارتفاع‌???? متر؛ زرد كوه‌ در بختياري‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ د نا در شمال‌ ياسوج‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ تفتان‌ در جنوب ‌زاهدان‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ و ده‌ها قله‌ ديگر كه‌ در سرتاسر ايران‌ پرا كنده‌اند.

كناره‌هاي‌ جنوبي‌ درياي‌ مازندران‌، منطقه‌ سرسبزي با دامنه‌ هاي‌ پوشيده‌ از جنگل‌ است‌. ارتفاع‌ اين‌ كناره‌ها ازسطح‌ د رياهاي‌ آزاد ?? متر است‌. كرانه ‌هاي‌ درياي‌ مازند ران‌ با ساحل‌ ماسه ‌اي‌ و مناظر دل ‌انگيز، از زيبا ترين‌ كانون‌هاي‌ سياحتي‌ ايران‌ به‌ شمار مي ‌روند.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

كرانه‌ها و جزيره‌هاي‌ جنوب‌ ايران‌ نيز به‌ ويژه‌ در فصل‌ هاي سرد ازجذابيت‌ هاي‌ طبيعي‌، قابل ‌توجهي‌ برخوردارند. دامنه ‌هاي‌ رشته ‌كوه‌هاي‌ البرز و زاگرس‌ و بستر رودخانه ‌هاي ‌ايران‌، مظهر چشمه ‌سارها و هم‌ چنين‌ منبع‌ پيدايش‌ درياچه‌ها و تالاب‌هايي‌ هستند كه‌ هريك‌ با چشم ‌اندازهاي زيباي‌ خود، جذاب‌ و داراي‌ ارزش‌هاي‌ جهانگردي‌ مي‌باشند..

آب و هوا

فلا ت‌ ايران‌ آب ‌وهوايي‌ نسبتاً خشك‌ دارد. ايران‌ در كمربند آب‌ وهوايي‌ خشك‌ جهاني‌ قرار گرفته‌ است‌ ورشته‌ كوه‌هاي‌ البرز و زاگرس‌ از رسيدن‌ جريان‌ هاي‌ هوايي‌ مرطوب‌ دريا ي‌ مازندران‌ (خزري‌) و مد يترانه ‌اي‌ به ‌داخل‌ آن‌ جلوگيري مي ‌كنند. سرزمين‌ ايران‌ به‌ دليل‌ گسترده ‌شدن‌ آن‌ بين‌ ?? و ?? درجه‌ عرض‌ جغرافيايي ‌، وهم ‌چنين‌ به‌ دليل‌ وجود ارتفاعات ‌، از تنوع‌ آب ‌وهوايي‌ جالب ‌توجهي‌ برخوردار است‌. ميانگين‌ دماي سالانه ‌، ازشمال‌ غرب‌ به‌ جنوب‌ شرق‌ كشور افزايش‌ مي‌ يابد و از حدود ?? درجه‌ سا نتي ‌گراد در آذربايجان‌، به‌ ?? تا ??درجه‌ سانتي ‌گراد در جنوب‌ و جنوب‌ شرقي‌ مي ‌رسد.  برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

در ماه‌هاي‌ دي‌ و بهمن ‌، در ايران‌، سه ‌منطقه‌ آب‌ وهوايي وجود دارد. كرانه‌هاي‌ درياي مازندران‌ با آب‌ وهواي‌ ملا يم‌ و نسبتاً سرد؛ بخش‌هاي‌ مركزي‌ با آب‌ وهواي‌ زمستاني‌ ؛ و بخش‌هاي‌ جنوبي‌ با آب‌ وهوايي‌ معتدل‌ و مطبوع ‌، چهره‌ مي ‌نمايند. در فصل‌ بهار، به‌ ويژه‌ در ارديبهشت‌ ، به‌ طور كلي‌ سراسر ايران‌ از آب ‌وهواي‌ مطبوع‌ و دلنشيني‌ برخوردار است‌ و فقط‌ بخش‌هاي ‌جنوبي‌ ايران‌ به ‌طور ناگهاني‌ بسيار گرم‌ مي ‌شوند. در تا بستان‌ وضعيت‌ آب ‌و هوايي‌ كشور پيچيده‌ مي ‌شود. هواي ‌كرانه‌هاي‌ درياي‌ مازندران‌، به‌ علت‌ داشتن‌ رطوبت‌ زياد ، دگرگون‌ مي ‌گردد و در روزها گرم‌ و در شب ‌ها نسبتاً خنك ‌است.‌.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه جغرافیا

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)