موسسه علمی پژوهشی فری تز

جغرافی روستایی

انجام پایان نامه جغرافی روستایی

گرايش جغرافياي روستايي

اين گرايش به بررسي رابطه شهر و روستا، برنامه ريزي و توسعه روستايي، نوسازي و آينده روستاها، روستاهاي آينده، علل و عوامل مهاجرت روستانشينان، بهداشت و اوقات فراغت روستائيان، حفظ محيط زيست، نحوه حمل و نقل، کيفيت زندگي و وضعيت اقتصادي روستاها مي پردازد.

انجام پایان نامه جغرافی روستایی

انجام پایان نامه

 

دروس تخصصي گرايش جغرافياي روستايي:

اصول و روشهاي برنامه ريزي روستائي، اقتصاد روستائي، روابط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران، برنامه ريزي روستائي در ايران، کارگاه برنامه ريزي روستائي ( روش تهيه و تفسير طرحهاي روستائي)

انجام پایان نامه جغرافی روستایی

گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري:

گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري تلاش مي کند تا با توجه به عوامل انساني و طبيعي موجود در هر شهر، براي مسائل جمعيتي، اقتصادي، زيست محيطي آن برنامه اي بينديشد تا مطابق اين برنامه مهندسين معمار، عمران، سازه و تاسيسات، بخشهاي مختلف شهر را طراحي کرده و يا مشکلات شهر را حل نمايند.

فری تز مجری انجام پایان نامه و انجام پایان نامه کارشناسی با اساتید مجرب و کادری تخصصی

دروس اصلي مشترک بين گرايشهاي جغرافياي انساني:

انجام پایان نامه جغرافی روستایی

جغرافياي جمعيت ايران، جغرافياي روستائي ايران، جغرافياي شهري ايران، جغرافياي اقتصادي ايران : ۱- کشاورزي، جغرافياي اقتصادي ايران:۲ صنعت، حمل و نقل انرژي، اصول علم اقتصاد، نظريه هاي اقتصادي و اقتصاد توسعه

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)