موسسه علمی پژوهشی فری تز

بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزیReviewed by امیر میرهادی on Jul 11Rating: 4.5

بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی چیست؟ كوششهاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين امكانات و عوامل موجود به دست آورد. اين تمايل را مي‌توان دستيابي به كارايي بالاتر ناميد. اندازه‌گيري كارايي اساسي‌ترين گام جهت ارتقاي سطح آن است. سيستم بانكداري در اقتصاد ايران، همچون ساير كشورها نقش بسيار پراهميتي را ايفا مي‌كند ولي به دلايل مختلف اين احتمال وجود دارد كه اين سيستم كارا عمل نمي‌كند. هدف از اين مطالعه برآورد كارايي شعب بانك كشاورزي استان اردبيل و راههاي ارتقاي كارايي در اين شعب مي‌باشد.

 

تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي است. اين تحقيق به برآورد كارايي در شعب بانك كشاورزي استان اردبيل در قلمرو زماني سال ۱۳۹۰ مي‌پردازد. براي اين منظور روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA) به كار رفته است. همچنين اين پژوهش از نظر جمع‌آوري آمار و اطلاعات، اسنادي است. جامعة آماري اين تحقيق شعب بانك كشاورزي استان اردبيل بوده و اطلاعات مورد نياز از ادارة آمار بانك كشاروزي استان جمع‌آوري و تهيه شده است. انجام پایان نامه بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

 

نتايج به دست آمده از روش DEA نشان مي‌دهد كه از مجموع بررسي کارايي ۳۹ شعبة بانك كشاورزي استان اردبيل تنها ۱۴ شعبه در سطح استان کارا و مابقي ناکارا هستند. همچنين يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه؛

  • میانگین کارایی فنی در شعب منتخب بانک كشاورزي استان ۷۸% می‌باشد.
  • میانگین کارایی مقياس در شعب منتخب بانک كشاورزي استان ۶۸% می‌باشد.

 

واژه‌هاي كليدي: كارايي، تحليل پوششي داده‌ها، بانك كشاورزي

 

فصـــل اول

كليـات تحقيــق

 

۱ـ ۱) مقدمه

در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزاي اقتصادي کشور است. بانکها می‌توانند با فراهم آوردن سرمایة مالی براي بخشهاي اقتصادي، شرایط مناسبی را براي سرمایه‌گذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانکها حتی با تأمین اعتبار براي متخصصان می‌توانند باعث ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند. انجام پایان نامه بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

 

افزون بر این، بانکها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند. بانکها همچنین به عنوان عامل اجراي سیاستهاي پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادي دارند. روند تغيير و تحولات در جامعة امروزي آن چنان سريع و شتابان است كه پيش‌بيني آينده مقدور نيست، حركت كشورها به سوی يكپارچگي در زمينه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و پديده جهاني شدن بر اقتصاد و الگوهاي كسب و كار در در سرتاسر جهان تأثير گذاشته است. با توجه به تحولات عظيم اقتصادي، طبيعي است كه نظام دريافت و پرداخت نيز از اين قاعده مستثني نباشد و دچار تحولات نوين شده باشد.

 

برخلاف گذشته كه نظام بانكداري خيلي ساده و در باجه‌هاي دريافت و پرداخت بانك خلاصه مي‌شد امروزه اين نظام همگام با تحولات جهاني شاهد خدمات نويني است. دنياي الكترونيك اين امكان را فراهم كرده است كه مشتري بدون نياز به حضور در صفهاي طولانی بانکها تمام امور خود را از طریق بانکداری نوین انجام دهد با توجه به پیچیدگی تمام امور در عصر حاضر اين امكان (عدم حضور در بانك براي انجام عمليات بانكي) خيلي از مشكلات هم نوعاًن ما را حل كرده است چرا كه امروزه كمبود وقت و شكايات مردم ناشي از به اتمام نرساندن تمام امور روزمره خود يكي از معضلهاي اساسي جهان است (كرد و همكاران، ۳، ۱۳۹۰).

 

افزون بر موارد فوق؛ بانكداري الكترونيك با ايجاد امكاناتي از قبيل ATM، پوز (فروش نقطه‌اي)، ساتنا و … موجب تسهيل در امور اقتصادي نيز شده است چرا كه اگر در مقام مقايسه برآئيم زماني كه جهت برداشت وجه از دستگاههاي ATM صرف مي‌شود غير قابل مقايسه با حضور در صفهاي طولاني بانك، پركردن فيش درخواست وجه و … است. انجام پایان نامه بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

 

۱ ـ ۲) بيان مساله

بدون ترديد توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ارتقاء استانداردهاي زندگي و ايجاد رفاه بيشتر براي مردم از اهداف والاي هر نظام اقتصادي مي‌باشد، اما دستيابي به اين اهداف والا و ارزشمند به سهولت ميسر نمي‌گردد و لازمة آن برنامه‌ريزي دقيق و همه‌ سونگر براي بهره‌گيري بهينه از تمام امكانات و استعدادهاي موجود به منظور افزايش توليد ناخالص داخلي و يا به عبارتي ثروت ملي و توزيع مجدد درآمد و ثروت در جامعه است. انجام پایان نامه بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

 

امروزه در رويكردهاي توسعه‌اي، تنها ايجاد ظرفيتهاي جديد كارساز نبوده، بلكه افزايش كارائي و ارتقاي ظرفيتهاي موجود و به بياني ديگر رويكرد تركيبي و يا به تعبيري ديگر ارتقاي همزمان نهاده‌ها و بهره‌وري آنها به عنوان مدل اصلي برنامة توسعه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مؤثري در تسريع روند رشد و توسعة اقتصادي داشته و از اينرو مهمترين راهبردي است كه در دهه‌هاي اخير به عنوان كليد حل مسأله رشد و پيشرفت اقتصادي مطرح شده است. در اين ميان براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه‌اي كه كمبود منابع سرمايه‌گذاري و سطح پائين فناوري از عوامل منفي ارتقاي رفاه اقتصادي‌ ـ ‌اجتماعي به شمار مي‌رود، افزايش كارائي به تنهايي مي‌تواند بخشي مهمي از رشد توليد ناخالص داخلي را ميسرساخته و رفاه آحاد جامعه را تأمين نمايد (نصيري و صدرحقيقي، ۱۳۸۴).

 

افزون بر موارد فوق سيستم بانکداري در اقتصاد ايران، همچون ساير کشورها همان رشتة باريكي از آب است كه اگر در مسيري درست هدايت شود و در جايي مناسب به هم بپيوندد، تبديل به رودي خواهد شد كه پهنه صنعت و اقتصاد را سيراب و سرسبز  مي‌كند. اما با توجه به ضرورتهاي اشاره شده؛ در بانكها به دليل پايين بودن رقابت ميان کارکنان، عدم امکان اِعمال مديريت به دليل شرايط و متغيرهاي از پيش تعيين شده، ثابت بودن نرخ تسهيلات اعطايي و وجود تورم بيش از آن، مشکلات موجود در اعطاي تسهيلات و عدم فرايند ساده‌سازي ارائه تسهيلات در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا، پرداخت تسهيلات تکليفي و عدم افزايش سرمايه بانکها به وسيله دولت، احتمالاً بانکها در ايران کارا عمل نمي‌کنند.

 

به عبارت ديگر بانکها با استفاده از نهاده‌هاي موجود نمي‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند. بديهي است که اعطاي تسهيلات اعتباري که در اين تحقيق ستاده بانک فرض خواهد شد به ميزان ناکارايي با فرض ثابت بودن همين سطح از نهاده‌ها، قابل افزايش خواهد بود. انجام پایان نامه بررسی كارایی نسبی بانک كشاورزی

 

موسسه انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، انجام پایان نامه دکتری ، انجام پایان نامه دکترا ، چاپ مقالات ISI ، چاپ مقالات علمی پژوهشی و چاپ مقاله در کمترین زمان و مقالات رایگان با فری تز

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)