موسسه علمی پژوهشی فری تز

جغرافی آب و هوا

انجام پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا ی آب و هوا

جغرافيا ، طبيعت و آب و هواي ايران به علت وسعت اين کشور بسيار متنوع و متغير است و به همين نسبت حيات وحش آن.
ايران‌ سرزمين‌ پهناوري‌ است‌ كه‌ كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد و در جنوب‌ غربي ‌آسيا، ميان‌ كشورهاي‌ تركمنستان ‌، آذربايجان‌ و ارمنستان‌ در شمال ‌؛ افغانستان‌ و پاكستان‌ در شرق ‌؛ و تركيه‌ و عراق‌ در غرب‌ قرار گرفته‌ است‌.

 

سراسر مرزهاي جنوبي‌ ايران‌ را كرانه‌ هاي‌ خليج‌ فارس‌ و درياي‌ عمان‌ دربر گرفته‌ است‌ . مجموع‌ مرزهاي‌ خشكي‌ ايران‌ كيلومتر، و مجموع‌ مرزهاي‌ آبي‌ آن‌، در شمال‌ و جنوب‌ ، ???? كيلومتراست‌. ايران‌ در قلب‌ خاورميانه‌ جاي‌ گرفته‌ است‌ و چون‌ پلي‌ درياي‌ مازندران‌، يعني‌ زيبا ترين‌ درياچه‌ جهان‌ را به ‌خليج‌ فارس‌ وصل‌ مي نمايد. و هم ‌چنين‌ مانند چهارراهي‌ بر سر راه‌ شرق‌ و غرب‌ ، پيوندگاه‌ تجليات‌ فرهنگي، معنوي‌ و سياسي‌ جهان‌ شرق‌ و غرب‌ است‌. انجام پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

كرانه‌ هاي‌ درياي‌ مازندران‌ به‌ صورت‌ باريكه ‌اي بسيار زيبا در ميان‌ درياي‌ مازندران‌ و رشته‌ كوه‌هاي‌ البرز كه ‌پوشيده‌ از جنگل‌هاي‌ زيبا و انبوه‌ مي باشند ، قرار گرفته‌ اند. كرانه‌هاي‌ خليج‌ فارس‌ كه‌ بخشي از آن‌ از صخره‌هاي ‌كوهستاني‌ و بخش‌هاي‌ ديگر آن‌ از كناره‌ هاي شني‌ و باتلا قي‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، به‌ يك ‌نواختي كرانه‌هاي‌ شمالي نيستند. استان‌هاي‌ جنوبي‌ ايران‌، به‌ ويژه‌ خوزستان‌، كه‌ بخشي‌ از جلگه‌ پهناور بين ‌النهرين‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ، بسيار هموار و مسطح‌ اند و در ارتفاع‌ اندكي‌ از سطح‌ دريا قرار گرفته ‌اند.

فری تز مجری انجام پایان نامه و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه جغرافی

ارتفاع‌ بسيار فلا ت‌ ايران‌ از سطح‌ دريا و قرار گرفتن‌ بيشتر‌ اراضي در ارتفاع‌ بيش‌ از  متر، از ديگر ويژگي‌هاي‌ مهم‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌. رشته‌ كوه‌هاي‌ عظيم‌ و بلند البرز از سوي شمال‌، كوه‌هاي‌ زاگرس‌ از سوي ‌غرب‌ و رشته‌ كوه‌هايي‌ كه‌ از خراسان‌ به‌ بلوچستا ن‌ كشيده‌ شده‌اند، از سوي‌ شرق‌، سرزمين‌ ايران‌ را محصور نموده‌اند. مهم ‌ترين‌ قله‌هاي‌ ايران‌ عبارت‌ اند از: دماوند در شمال‌ شرقي‌ تهران‌ با ارتفاع‌ متر؛ سبلا ن‌ در غرب ‌اردبيل‌ با ارتفاع‌  متر؛ سهند در جنوب‌ تبريز با ارتفاع‌ ???? متر؛ تخت ‌سليمان‌ در مركز مازندران‌ با ارتفاع‌???? متر؛ زرد كوه‌ در بختياري‌ با ارتفاع‌  متر؛ د نا در شمال‌  ياسوج‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ تفتان‌ در جنوب ‌زاهدان‌ با ارتفاع‌ ???? متر؛ و ده‌ها قله‌ ديگر كه‌ در سرتاسر ايران‌ پرا كنده‌اند.

انجام پایان نامه جغرافیا

كويرهاي معروف‌ ايران‌؛ از جمله‌ دشت‌ لوت‌ و دشت‌ كوير در وسعتي‌ بيش‌ از چند هزار كيلومتر مربع‌ گسترده ‌شده‌اند و هنوز هم‌ از ناحيه‌هاي‌ ناشناخته‌ و جالب‌ توجه‌ به ‌شمار مي‌روند. ايران‌ با چندین چشمه‌ معدني‌ وآب‌ گرم‌ شناخته‌ شده‌ كه‌ تمامي‌ آن‌ها براي‌ تأمين‌ آب‌ آشاميدني‌ و استفاده‌هاي‌ درماني و بهد اشتي‌ مورد استفاده ‌قرار مي ‌گيرد، يكي‌ از مهم ‌ترين‌ منابع‌ درآمد جهانگردي را در اختيار دارد.

بيش‌ تر اين‌ چشمه‌ها در رشته ‌كوه‌هاي ‌البرز، آذربايجان‌ و زاگرس‌ قرار گرفته ‌اند و تعدادي‌ از آن‌ها نيز در نزديكي‌ اصفهان‌، مشهد و بندرعباس‌ واقع ‌شده‌اند. چشمه‌هاي‌ آب ‌معدني‌ سرعين‌ اردبيل‌، آب ‌گرم‌ لاريجان‌ در دامنه‌هاي‌ البرز، و هم‌ چنين‌ چشمه‌هاي آب ‌معدني‌ محلا ت‌ ، با توجه‌ به‌ اين ‌كه‌ از نظر توسعه‌ جهانگردي اقدامات‌ قابل ‌توجهي‌ در آن ‌ها صورت‌ گرفته ‌است‌، در تابستان‌ ها هزاران‌ نفر را جهت‌ استفاده‌هاي‌ درماني‌ و تفريحي‌ به‌ سوي‌ خود جلب‌ مي ‌كنند.

انجام پایان نامه جغرافیا

كناره‌هاي‌ جنوبي‌ درياي‌ مازندران‌، منطقه‌ سرسبزي با دامنه‌ هاي‌ پوشيده‌ از جنگل‌ است‌. ارتفاع‌ اين‌ كناره‌ها ازسطح‌ د رياهاي‌ آزاد ?? متر است‌. كرانه ‌هاي‌ درياي‌ مازند ران‌ با ساحل‌ ماسه ‌اي‌ و مناظر دل ‌انگيز، از زيبا ترين‌ كانون‌هاي‌ سياحتي‌ ايران‌ به‌ شمار مي ‌روند. كرانه‌ها و جزيره‌هاي‌ جنوب‌ ايران‌ نيز به‌ ويژه‌ در فصل‌ هاي سرد ازجذابيت‌ هاي‌ طبيعي‌، قابل ‌توجهي‌ برخوردارند. دامنه ‌هاي‌ رشته ‌كوه‌هاي‌ البرز و زاگرس‌ و بستر رودخانه ‌هاي ‌ايران‌، مظهر چشمه ‌سارها و هم‌ چنين‌ منبع‌ پيدايش‌ درياچه‌ها و تالاب‌هايي‌ هستند كه‌ هريك‌ با چشم ‌اندازهاي زيباي‌ خود، جذاب‌ و داراي‌ ارزش‌هاي‌ جهانگردي‌ مي‌باشند

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)