موسسه علمی پژوهشی فری تز

شیمی محیط زیست

شیمی محیط زیستReviewed by Admin on Sep 14Rating:

معرفي رشته مهندسي محيط زيست :
در ايران رشته ي مهندسي محيط زيست در شاخه علوم منايع طبيعي قرار دارد؛ در ابتدا مباحث زيست محيطي در دل رشته هاي ديگر تدريس مي شد. اما با گسترش روزافزون و چشم گير اين علم در جهان و بطبع کشور ما ، اين رشته با عنوان مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست هم اکنون در دانشگاه هاي کشور تدريس مي شود.به وجود آمدن رشته ي تحصيلي با اين عنوان نيز يکي از دستاورد هاي اين تفکر بشر است. زيرا براي رسيدن به اين مقصود نياز به نيروي متخصص در اين عرصه است تا با جمعبندي علوم مختلف رشته هاي گوناگون و با ارائه راه حل هاي منطقي تر ( و نه به شکل انحصاري و قابل قبول کارشناسان يک رشته ) بتواند به اين مهم دست يابد. گرايش محيط زيست يک رشته چند بخشي يا بين رشته اي است و آميخته اي از علوم بيولوژي، اکولوژي، فيزيک، شيمي، رياضي، آمار، اکولوژي کاربردي و جغرافيا مي باشد. اين گرايش تلاش مي کند تا بين محيط انسان يا محيط شهري و محيط فراشهري مثل مرتع، جنگل و … پل بزند تا بشر با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوي عمل کند که با نيازها و اميدهايش هماهنگي بيشتري داشته باشد و در نهايت زندگي بهتري رابراي خود و آيندگان فراهم سازد.
.
در تعريف لغوي محيط زيست بايد گفت :
محدوده مکاني از کهکشان راه شيري تا اجزا مولکولهاي سياره ي زمين را شامل مي شود و زندگي جانداران کره زمين تحت تاثير شرايط آن قرار دارد. انقلاب صنعتي باعث شد توان بشر براي استفاده از طبيعت بسيار بيشتر از توان بدني او باشد و از طريق انسان رفته رفته سبب تخريب بي سابقه اي در طبيعت شد. ازجمله: نابودي و تخريب جنگل ها ، فرسايش خاک ، نابودي گونه ها، آلودگي هاي گسترده در سطح جهاني، گرمايش زمين و تغييرات شديد اقليمي، آلودگي آب ها و …
و از طرفي با گسترش ناموزون شهر ها ( به دليل ميل انسان به شهرنشيني ) و مناطق صنعتي اين تاثيرات منفي در طبيعت را فزوني بخشيد. تقريبا پس از جنگ جهاني دوم بود که انسان به فکر طبيعت افتاد و پس از آن با برگذاري کنفرانس ها و تاسيس ارگان ها و سازمان هاي زيست محيطي مختلف ، بشر امروز به فکر حفاظت طبيعت و اصلاح محيط زيست تخريب شده ي اطرافش افتاد. به وجود آمدن رشته ي تحصيلي با اين عنوان نيز يکي از دستاورد هاي اين تفکر بشر است. زيرا براي رسيدن به اين مقصود نياز به نيروي متخصص در اين عرصه است تا با جمعبندي علوم مختلف رشته هاي گوناگون و با ارائه راه حل هاي منطقي تر ( و نه به شکل انحصاري و قابل قبول کارشناسان يک رشته ) بتواند به اين مهم دست يابد.
.
ديباچه :
زمين سبز بود؛ به سبزي بهشت و رودخانه تميز و شفاف و زلال، و طبيعت با بارش هر باران از شادابي و طراوات لبريز مي شد. سال ها گذشت. جمعيت شهر رو به فزوني گذاشت. خانه هاي تازه ساخته شد و به جاي درختان سرسبز، کارخانه ها جان گرفتند. چرخ هاي توليد کارخانه که به کار افتاد، فاضلاب صنعتي را به ميان آب رودخانه جاري ساخت. آن وقت ماهي هاي کوچک و بزرگ، ذرات آلوده کننده آب را با آب شش هايشان تنفس کردند و گروه گروه جان باختند. آب، خاک و هواي آلوده، نفس درختان را نيز قطع کرد و اکنون ما در اين زمين که با دست هاي خودمان، خاکستري اش کرده ايم، هر لحظه شاهد مرگ سبزي و سبزينگي، پاکي و شادابي و در نهايت هستي و زندگي هستيم. اين بحران در کشور ما بسيار جدي و فراگير به چشم مي خورد. براي مثال در مناطق کليدي و شاخصي همچون پارک ملي گلستان و منطقه حفاظت شده جهان نما، ذخاير حيات وحش ما نسبت به دهه ?? به يک چهارم و در مقايسه با دهه ?? به نصف تقليل يافته است. به عبارت ديگر، ذخيره کنوني جمعيت حيات وحش کشور ما ??% دهه ?? و ??% دهه ?? است ! حال چه بايد کرد؟ و چگونه مي توان بار ديگر آسمان را آبي و زمين را با رنگ هايي زنده و شاداب رنگ آميزي نمود و حيات و زندگي را به طبيعت ايران بازگرداند؟ کارشناسان منابع طبيعي با بررسي علم اکولوژي، حل مسائل زيست محيطي، ارائه طرح هاي عملي براي حفظ و توسعه پوشش گياهي، بهره برداري صحيح از اراضي مطابق با قابليت آنها، توسعه فعاليت آبخيزداري و مديريت آب و خاک، تلاش مي کنند تا اين آرزو را محقق سازند.اين رشته در مقطع کارشناسي داراي ? گرايش محيط زيست، مرتع و آبخيزداري، جنگلداري، شيلات و علوم و صنايع چوب و کاغذ است.
.
گرايش هاي محيط زيست :
محيط زيست يک رشته چند بخشي يا بين رشته اي است و آميخته اي از علوم بيولوژي، اکولوژي، فيزيک، شيمي، رياضي، آمار، اکولوژي کاربردي و جغرافيا مي باشد . اين گرايش تلاش مي کند تا بين محيط انسان يا محيط شهري و محيط فراشهري مثل مرتع، جنگل و … پل بزند تا بشر با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوي عمل کند که با نيازها و اميدهايش هماهنگي بيشتري داشته باشد و در نهايت زندگي بهتري رابراي خود و آيندگان فراهم سازد.همچنين تلاش مي کند تا با ارائه دانش و آگاهي هاي لازم درباره اکولوژي حيات وحش، اکولوژي درياها، نحوه آلودگي محيط زيست، نحوه طراحي پارک هاي ملي و جنگلي و … به حمايت و حفاظت از محيط زيست و حل مشکلات زيست محيطي بپردازد.در کشور ما محيط زيست در مقطع کارشناسي يکي از گرايش هاي مهندسي منابع طبيعي است و در آن بيشتر به اکوسيستم هاي طبيعي پرداخته مي شود، اما استادان محيط زيست معتقدند که بايد مثل ساير کشورهاي دنيا، محيط زيست را به عنوان يک رشته مجزا ارائه دهيم و در آن علاوه بر اکوسيستم هاي طبيعي به اکوسيستم هاي شهري نيز پرداخته شود. چون در حقيقت محيط زيست به تعامل و ارتباط بين محيط هاي انساني و طبيعي مي پردازد و صحيح نيست که اين دو را مجزا از يکديگر بررسي کنيم.( در سال ?? مهندسي محيط زيست به عنوان يک رشته مجزا در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، وابسته به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است ) .
.
درسهاي ارائه شده در رشته مهندسي محيط زيست :
دروس پايه :
رياضيات عمومي – فيزيک عمومي – شيمي عمومي – شيمي آلي – آمار و احتمالات – گياه شناسي عمومي- اکولوژي – کارتوگرافي – رسم فني – ميکروبيولوژي – ژنتيک – زمين شناسي – جانور شناسي
دروس اصلي :
هواو اقليم شناسي – اقتصاد عمومي-خاک شناسي – شناخت محيط زيست – هيدرولوژي – جامعه شناسي – مساحي و نقشه برداري- عکس هاي هوايي – حفاظت خاک – درختان و درختچه هاي ايران – آشنايي با رايانه – گياهان آبزي – شناسايي گياهان مرتعي – مباني سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي
دروس تخصصي الزامي :
بوم شناسي مهره داران – مباني مديريت حيات وحش – زيست شناسي و شناخت حيوانات شکاري – حقوق و مديريت محيط يست – اکولوژي درياها – فنون و مديريت حيات وحش – آلودگي هوا – انسان و محيط زيست – مناطق حفاظت شده پارکهاي ملي و جنگلي – پارکداري – طراحي و مهندسي پارکهاي ملي و جنگلي – آلودگي آب و خاک – زيست شناسي حفاظت – جلسه بحث – پروژه
دروس تخصصي انتخابي :
محيط زيست و کشاورزي – بهسازي طبيعت و حفظ محيط زيست – بوم شناسي سيماي سرزمين -تاکسيدرمي – ماهي شناسي – آبزي پروري – جنگل شناسي عمومي – ترويج و آموزش منابع طبيعي – آبزيان – ژئومورفولوژي – جاده سازي – طرح آزمايشات کشاورزي – فيزيولوژي جانوري – مديريت مواد زائد و جامد – جنگلداري – بوم شناسي تالاب ها – مرتعداري – کارآفريني عمومي-فضاي سبز شهري – اکوتوريسم – دوزيستان و خزندگان ايران – پرنده شناسي – ليمنولوژي عمومي .
رشته هاي مرتبط با محيط زيست :
کشاورزي- شيمي- شيلات – عمران- مکانيک- هنر- زمين شناسي – پزشکي – زيست شناسي – هواشناسي – رياضي و آمار- فيزيک – نفت – کامپيوتر – صنايع – جغرافيا -آبياري و …
.
ارگانهاي مرتبط جهت اشتغال:
سازمان حفاظت محيط زيست – ادارات جهاد کشاورزي – منابع طبيعي – شهرداري و فرمانداري – هواشناسي – جنگل باني- آموزش و پرورش- راه و ترابري- مسکن و شهرسازي- شرکت نفت- شرکت لوله سازي – شرکت فولاد – شرکت ملي حفاري – اداره و آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب- کارخانجات صنايع غذايي.
.
موقعيت شغلي در ايران :
شرط اول حيات اقتصادي ـ سياسي هر کشور، استقلال و وجود نيروي انساني متعهد، متفکر و کاردان است. زيرا نيروي انساني لايق و کاردان مي تواند با استفاده از قدرت تصميم گيري و استقلال و برنامه ريزي خوب دولت، از عامل دوم؛ يعني منابع سرشار خدادادي از قبيل آب، خاک، جنگل، مرتع براي بهبود زندگي و رفاه مردم و جامعه بهره برداري کند. به عبارت ديگر تعادل اين دو عامل، شرط مطلوب و اساسي بهره وري بهينه و تداوم حيات يک جامعه است.کارشناسان منابع طبيعي نقش مهمي در ايجاد تعادل بين اين دو عامل دارند. زيرا از يک سو، عامل مهمي در حفظ و گسترش منابع طبيعي هستند و از سوي ديگر، نحوه استفاده و بهره برداري بهينه از اين منابع را مي دانند.براي مثال، فارغ التحصيلان گرايش مرتع و آبخيزداري مي توانند با برنامه ريزي هاي صحيح و نظارت بر حسن اجراي آنها و آموزش به منظور اصلاح و توسعه مراتع، جلوگيري از فرسايش آب و خاک و پر شدن مخازن سدها و تثبيت شن هاي روان، نقش بسيار مهمي در حفظ و گسترش منابع طبيعي از قبيل مرتع، آب و خاک داشته باشند. در کل فارغ التحصيل توانمند اين رشته، فرصت هاي شغلي مناسبي در شرکت هاي دولتي، خصوصي و نيمه خصوصي مرتبط با وزارت نيرو، وزارت جهاد کشاورزي، مؤسسه تحقيقات مرتع، مؤسسه تحقيقات خاک و حفاظت آبخيزداري، سازمان جنگل ها و شرکت هاي مشاوره منابع طبيعي دارد.
.
توانايي هاي لازم دانشجويان :
آيا مي شود پرنده ها را از روي کتاب شناخت يا با حيات وحش در فضاي دانشکده آشنا شد؟ بدون شک، چنين چيزي امکان پذير نيست. زيرا بوم شناسي به معناي خانه شناسي است؛ يعني بايستي به درون طبيعت رفت و از نزديک با اصول حاکم بر آن آشنا شد و معضلات و مشکلات زيست محيطي را در خود طبيعت شناخت و سپس در صدد ارائه راه حل برآمد.به همين دليل دانشجوي منابع طبيعي بايد به طبيعت علاقه مند باشد و با صبر و حوصله و تلاش و کوشش بسيار، رمز و راز حيات را از طبيعت بياموزد.علاقه و عشق به طبيعت و محيط زيست لازمه اين رشته است؛ زيرا بدون عشق نمي توان هفته ها در صحرا، جنگل، دشت يا تالاب براي بررسي رفتار يک حيوان يا پيدا کردن يک گونه خاص حيواني يا گياهي حضور داشت و بعضاً شرايط نامساعد جوي يا حشرات موذي مثل ساس، کنه، عقرب و … را تحمل کرد.همچنين دانشجوي منابع طبيعي بايد از هوش و خلاقيت سرشاري برخوردار باشد تا بتواند مشکلات محيط زيست را به خوبي و به درستي ببيند و راه حلي براي آن مشکل بيابد. چون مشکلات زيست محيطي صبر نمي کنند تا ما هر زمان که دلمان خواست به فکر چاره انديشي بيفتيم و امکان دارد يک مشکل در زماني کوتاه به يک فاجعه تبديل شود. در مورد توانمندي هاي لازم براي هر گرايش نيز بايد گفت که دانشجوي محيط زيست بايد در زمينه صنعت، فرهنگ، سياست و اقتصاد اطلاعات عمومي خوبي داشته باشد و بتواند درباره مسائل ياد شده ابراز عقيده کند. زيرا محيط زيست به دانشجوياني که دروس را حفظ کنند، نيازي ندارد. بلکه دانشجوياني بايد وارد اين رشته شوند که براي مشکلات زيست محيطي پروژه و طرح ارائه داده و خود مجري طرح هايشان باشند.
.
معرفي رشته مهندسي محيط زيست
مهندسي محيط زيست
.
Related Posts:
پايگاه طرفداران محيط زيست
معرفي رشته ي گياه پزشکي
معرفي رشته علوم دامي
آشنايي با رشته خاکشناسي

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)