موسسه علمی پژوهشی فری تز

عمران عمران

عمران عمرانReviewed by Admin on Sep 13Rating:

مهندسي عمران – عمران

تعريف و هدف

عمران يکي از گرايشهاي مجموعه مهندسي عمران است که در مقطع کارشناسي در بسياري از دانشگاههاي معتبر کشور ارائه مي گردد.
هدف از اين رشته تربيت نيروهاي متخصصي است که بتوانند در پروژه هاي مختلف عمراني در زمينه هاي ساختماني ، راه سازي،پل سازي، سازه ها و بناهاي آبي ، جمع آوري و دفع فاضلاب و … مسووليت طرح، محاسبه اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گيرند.

اهميت و جايگاه در جامعه

کمتر جايي از يک جامعه و کمتر محلي از يک منطقه است که فعاليتهاي عمراني به عنوان اولين واساسي ترين نيازهاي آن طرح نشود. حتي تمام فعاليتهاي صنعتي، کشاورزي، و … نيز به طور مستقيم و غير مستقيم به اين رشته و ابسته اند و از آن سود مي برند.

علاوه بر رشد و توسعه جوامع، پيشرفت علم و فن آوري نيز ضرورت پرداختن و توجه دقيق و علمي به کارهاي عمراني و تغيير شيوه هاي گذشته را آشکار مي سازد. فعاليتهاي مختلف عمراني در جهت ايجاد ساختمانها، راهها- پلها، سدها، شبکه هاي آب رساني شهرها و روستاها، ساختمانهاي خاص نظير نيرو گاههاي هسته اي و حرارتي و .. بخش بزرگي از مجموعه فعاليتهاي اقتصادي و توليدي کشور را به خود اختصاص مي دهد به گونه اي که سهم عظيمي از سرمايه گذاري هاي ملي در طرحهاي ساختماني و صنايع وابسته به آن به کار گرفته مي شود.

مجموعه مطالب بيان شده و نيز جذب سريع فارغ التحصيلان اين مجموعه در وزارت خانه ها و نهادها و سازمانهاي دولتي و همچنين بخشهاي خصوصي نظير : شرکتهاي مهندسان مشاور و شرکتهاي ساختماني و راه سازي و … اهميت قابل ملاحظه و نياز خاص به متخصص در اين رشته را، حتي در مقايسه با ساير رشته هاي فني و مهندسي ،به وضوح نشان مي دهد .

تواناييهاي لازم براي داوطلبان اين رشته

براي ادامه تحصيل در اين رشته – با توجه به کميت و کيفيت درسهايي که در اين دوره تدريس مي گردد – داوطلب بايد از توان و دانش برتر در زمينه هاي رياضي . فيزيک برخوردار باشد، همچنين توان جسمي، قدرت تجزيه و تحليل، قدرت تجسم و دقت کافي در مسائل را داشته باشد. شايان ذکر است که بسياري از کارها و طرحهاي عمراني در خارج از محيطهاي شهري بوده و فعاليت نسبتا زيادي را مي طلبد.

تواناييهاي فارغ التحصيلان

همان گونه که اشاره شد، فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند پس از پايان تحصيلات، مسووليتهاي متفاوتي نظير طراحي، محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي مختلف عمراني را به عهده گيرند. از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود :

:#محاسبه، ساخت و اجرا و تا حدودي طراحي ساختمانهاي مختلف مسکوني ، اداري و صنعتي اعم از آجري، بتني وفولادي، نظير ساختمانهاي مسکوني ويلايي ، چند طبقه، آپارتمانها و برجهاي بلند و همچنين کارهاي ساختماني اداره ها، مدرسه ها، بيمارستانها، کارخانه ها و مراکز صنعتي، ساختمانها و مراکز ورزشي، تالارهاي اجتماعات و …
:#طراحي، محاسبه و اجراي راهها و جاده هاي مختلف ارتباطي داخل و خارج شهرها و و روستاها اعم از : راههاي شوسه ، راههاي آسفالته، بزرگ راهها و نيز راه آهن ( شامل مسيريابي، پياده کردن مسير، زير سازي و روسازي).
:#ساخت و اجرا و در مواردي طراحي و محاسبه انواع پلهاي بتني وفلزي و با دهانه ها و ابعاد و شکلهاي متفاوت نظير : پلهاي داخل شهري و روگذرها، پلهاي خارج شهري و جاده ها.
:#اجراي سدهاي مختلف خاکي و بتني و نيز بندهاي انحرافي و ساير تاسيسات وايسته نظير تونل يا کانال انحراف آب رودخانه ( جهت اجراي عمليات کارگاهي در ضمن ساخت
:#اجراي کارهاي مربوط به ساماندهي رودخانه ها.
:#طراحي، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانالهاي تحت فشار و يا کانالهاي با سطح آزاد آب که به منظور انتقال آب از سدها و درياچه ها و .. . براي مصارف کشاورزي، شرب و صنعتي به منطقه هاي مورد نياز و نيز جهت انتقال آب از تصفيه خانه هاي آب به مخازن آب و از آن جا به مناطق مصرف، ساخته مي شوند.
:#ساخت تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب شامل : ساختمانها تاسيسات مربوط ، محوطه سازي و …
:#طراحي، محاسبه وساخت شبکه هاي آب رساني به منطقه هاي شهري و روستايي جهت تامين آب شرب مورد نياز افراد و تاسيسات مربوط نظير : مخازن آب،لوله کشي، انشعابات، و …
:#طراحي ، محاسبه ساخت شبکه هاي جمع آوريو دفع آبهاي سطحي ناشي از نزولات جوي در خيابانها وساير منطقه هاي شهرها و شهر کها و همچنين شبکه هاي جمع آوري و دفع فاضلابهاي خانگي و صنعتي و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفيه خانه ها.
:#انجام بسيار از کارهاي نقشه برداري که براي کارهاي ساختماني مختلف نظير : سراه سازي، سد سازي، و کهبه خصوص براي پياده نمودن و اجراي دقيق نقشه ها مورد نياز است، و همچنين تا حدودي کارهاي نقشه کشي طراحي و معماري .

موقعيتهاي شغلي و محلهاي کار

مراکز مختلفي به صورت مستقيم و غير مستقيم در فعالتيهاي عمراني نقش دارند که هر يک به تناسب نوع فعاليت خود، اقدام به جذب فارغ التحصيلان اين رشته مي کنند.

وزارت خانه هاي مسکن و شهر سازي، راه و ترابري ، جهاد سازندگي و نيرو بهصورت گسترده تر و ساير وزارت خانه ها ، اداره ها ، سازمانها، مراکز دولتي و خصوصي نظير : وزارت خانه هاي آموزش وپرورش ، کشاورزي، فرهنگ و آموزش عالي،بانکها و … به صورت غير مستقيم براي کارهاي عمراني خود مثل طرح محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجرا، نياز به استخدام مهندسان عمران دارند. علاوه بر آن، شرکتهاي مختلف مهندسان مشاور که در کشور به صورت گسترده وظيفه طراحي ، محاسبه و نظارت براجراي پروژه هاي ساختماني را برعهده دارند، همچنين شرکتهاي ساختماني و را ه سازي دولتي و خصوصي که در اجراي اين طرحها فعاليت دارند ،تعداد کثيري از فارغ التحصيلان رشته عمران را استخدام مي کنند.

واحدهاي درسي

بر اساس مصوبه هاي شوراي عالي برنامه ريزي، دانشجو بايد در دوره کارشناسي عمران ۱۴ واحد درسي رابگذراند که ۲۰ واحد آن درسهاي عمومي ، ۲۵ واحد درسهاي پايه، ۸ واحد درسهاي اصلي و تخصصي الزامي و ۱۵ واحد درسهاي اختياري است.

واحدهاي درسي مهندسي عمران

ادامه تحصيلات

ادامه تحصيلات در دوره بعد از کارشناسي را تحصيلات تکميلي مي نامند که شامل : کارشناسي ارشد ( فوق ليسانس يا دکتراي حرفه اي ) و دکتراي تخصصي است. در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشجو حدود ۳۲ واحد آموزشي تخصصي را که به تناسب رشته ، تعدادي از واحدهاي آن را پايان نامه ( يا رساله ) تشکيل مي دهد، مي گذراند و معلومات خود را در يک زمينه خاص از رشته، گسترده تر از مقطع کارشناسي افزايش مي دهد .
در دوره کارشناس تخصصي که پس از پايان تحصيلات در مقطع کارشناسي ارشد شروع مي شود، بسته به رشته تحصيلي ، حدود ۴۵ واحد درس اختصاصي ارائه مي گردد که اغلب در حدود نصف اين تعداد واحد به پايان نامه دکتري اختصاص مي يابد. دانشجو با تدوين اين رساله ، کار تحقيقاتي نسبتا گسترده اي را در يک زمينه تخصصي خاص به انجام مي رساند و سعي مي کند در گسترش مرزهاي دانش سهيم باشد.

عمران

گرايشهاي مختلف کارشناسي ارشد و دکتري

فارغالتحصيلان مقطع کارشناسي عمران- عمران، مي تواند در مقطع کارشناسي ارشد در گرايشهاي مختلف : سازه ، سازه هاي هيدروليکي مهندسي زلزله ، راه وترابري ، مکانيک خاک وپي ، مهندسي آب ، سازه هاي دريايي ، مهندسي مديريت ساخت، مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل ،مهندسي نقشه برداري ( ژئودزي)، فتوگرامتري و مهندسي محيط زيست به تحصيل ادامه دهد و در هر يک از گرايشهاي ياد شده زير شاخ هاي تخصصي تري وجود دارد که در مقطع دکتراي تخصصي و به خصوص در ضمن انجام رساله دکتري به آن پرداخته مي شود.

امکان ادامه تحصيل در تمام گرايشهاي ياد شده درمقطع کارشناسي ارشد و در بعضي از زمينه هاي ياد شده در مقطع دکتري در داخل کشور وجود دارد، ولي ادامه تحصيل در پاره اي از گرايشهاي ديگر، در حال حاضر فقط در خارج از کشور ميسر است.

تواناييهاي فارغ التحصيلان مقطعهاي کارشناسي ارشد و دکتري

در دوره هاي تحصيلات تکميلي ( کارشناسي ارشد و دکتري ) بيشتر به جنبه هاي نظري و پژوهشي پرداخته مي شود. بدين جهت فارغ التحصيلان اين دوره ها در هر يک از گرايشهاي ياد شده، بيشتر تواناييهاي علمي و محاسباتي و به طور کلي نظري خود را افزايش مي دهد، اگر چه اين افزايش توانايي ، در کارهاي اجرايي علمي نيز از نظر صحت اجرا مي تواند نقش مهمي داشته باشد.

در مقطع دکتري دانشجو ضمن افزايش مراتب علمي خود، در يک زمينه تخصصي تر ، قدرت و توان خود را براي انجام کارهاي تحقيقاتي و توسعه مرزهاي دانش و رفع معضلات علمي و اجرايي از طريق پژوهش بالا برده، تحقيقاتي را در يک مورد خاص، انجام مي دهد.

جذب فارغ التحصيلان تحصيلات تکميلي در محيطهاي کار

از آن جا که اين فارغ التحصيلان علاوه بر تواناييهاي يک کارشناس عمرا ن ، از نظر علمي و نظري وپژوهشي در يک زمينه خاص، معلومات بيشتري دارند، بدين جهت کارايي بيشتري نيز دارند واز مطالب فراگرفته شده مي توانند در زمينه هاي طراحي و محاسباتي دقيق و تخصصي تر و همچنين پژوهشي ، استفاده نمايند. اين گونه فارغ التحصيلان ضمن آن که مي توانند در تمام محليهاي جذب فارغ التحصيلان کارشناسي مشغول به کار گردند، مسووليتهاي بالاتر و سنگين تر علمي،پژهشي و اجرايي را به عهده مي گيرند. پس از پپايان دوره دکتراي تخصصي ، امکان همکاري در دانشگاهها و ساير مراکز علمي و پژوهشي به عنوان عضو هيات علمي برايشان ميسر مي گردد.

ساير گرايشهاي مجموعه مهندسي عمران

با توجه به جنبه هاي مشترک قابل ملاحظه بين گرايشهاي مختلف عمران در هر مقطع ، و به منظور جلوگيري از تکرار مطالب، در اين قسمت سعي مي شود تا با بيان اختلافهاي اساسي بين هر گرايش با گرايش عمران – عمران، به توضيح و معرفي آنها پرداخته شود.

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)