موسسه علمی پژوهشی فری تز

پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانمReviewed by Admin on Dec 17Rating: 4.0

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم، نخستين اثر علي محمد افغاني، اولين رمان بلند فارسي و يكي از بهترين رمان‌هاي فارسی در پنجاه سال اخير است كه در سال ۱۳۴۰ منتشر شد و ازهمان نخستين ماه‌هاي انتشار با استقبال گسترده بازار كتاب ايران رو به رو گرديد. اين رمان از سوي «انجمن كتاب ايران» به عنوان داستان برگزيده سال ۱۳۴۰ انتخاب شد و منتقدان ادب داستاني به ستايش آن پرداختند.

شوهر آهو خانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نوآوری، رئالیستی است قرن بیستمی که رگه‌‌هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می‌شود. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان، شکل هنری و پرداخت هنرمندانه‌ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک، زبان و شیوه بیان و محتوای تاریخی و اجتماعی‌اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار می‌رود.

دراین پژوهش سعی بر آن است تا نوع رمان، مکتب‌های ادبی و سبک شوهر آهو خانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشتر عناصر داستاني، جداگانه براساس معيارهاي رمان‌شناسي معاصر بررسي و ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف آن‌ها به صورت مستدل و مستند نشان داده شود. ( انجام پایان نامه ادبیات فارسی )

پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی، پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درون‌مایه، لحن، فضا و رنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان، تحلیل و بررسی می‌گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهو خانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت می‌شود. از آن‌جا که سطح زبانی مبحث گسترده‌ای است، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم در بوته نقد و بررسی گذاشته می‌شود. از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد شد، شوهر آهو خانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی است.

 

پیش گفتار

رمان شوهر‌ آهو خانم،‌ اثر علي محمد افغاني، ‌يكي از بهترين رمان‌هاي فارسي در پنجاه سال اخير است كه در سال ۱۳۴۰ منتشر شد. پس ازانتشار اين رمان كه مورد استقبال قرار گرفت، «انجمن كتاب ايران» آن‌را به عنوان رمان برگزيده سال ۱۳۴۰ انتخاب كرد ومنتقدان ادب داستاني به ستايش آن پرداختند و در نشريات ادبي آن زمان نوشتند: بدون شك اثر استادانه‌اي در زبان فارسي به وجود آمده است. این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلي از زندگي اجتماعي ملت ايران كه در آن مطرح شده و همچنين از نظر سبك،‌ زبان،‌ ساختمان و شيوه بيان فولكلوريك آن كه با وجود همه كمي‌هايش مطمئناًٌ به خاطر شكل هنري و محتواي اجتماعي‌اش نقطه عطفي در مسير رشد و پيشرفت نثر ايران به شمار مي‌آيد و ارزش آن را دارد كه به نقد گذارده شود.

ندوشن معتقد است كه يك خلاء ‌طولاني و ديرين با انتشار شوهر آهو خانم پر شده است. وي مي‌نويسد: «شوهر آهو خانم آينه تمام نماي اجتماع و به حقيقت دائرة‌المعارف عظيمي است از زندگي دوراني كه به شتاب سپري مي‌شود». هنر اصلي نويسنده در نحوه نگارش داستان و حتي در تعبيرات بكر و بي‌شمار و توصيف‌هاي گوياي او نيست، هنر بزرگ وي اين است كه به همراه آفريدن ده‌ها انسان حقيقي و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعي از يك دوران خاص اجتماع پرده بر گرفته و سيرواقعي آن را با همه زير و بم‌ها و سايه روشن‌هايش پديدار كرده است. (ندوشن، ۱۳۴۰:۵۲۵)

در اين پژوهش در نظر است، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهو خانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشترعناصر داستاني جداگانه براساس معيارهاي داستان‌نويسي معاصر بررسي و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معايب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع يابيم.

این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می‌باشد. فصل نخست دربرگیرنده رمان‌، رمان فارسی و انواع رمان می‌باشد. در فصل دوم پژوهش به بررسی مهم‌ترین اصطلاحات داستانی می‌پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی است. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی است. در فصل پنجم خلاصه‌ی صحنه‌های رمان آورده می‌شود که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و چون و حال و هوای رمان ضروری می‌نماید.

فصل ششم مبتنی است بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می‌باشد. در این فصل مهم‌ترین عناصر داستانی چون پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درون‌مایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد بررسی و موشکافی واقع می‌شود. ( انجام پایان نامه ادبیات )

فصل هشتم ناظر است بر نقد و بررسی مکتب ادبی چون رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم. فصل نهم پژوهش، در برگیرنده‌ی سبک رمان می‌باشد. در این فصل خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری تحلیل و بررسی می‌گردد. فصل دهم پژوهش نتیجه‌گیری است. در این فصل سعی بر آن است تا نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم بیان گردد. فصل یازدهم در برگیرنده‌ی منابع و مآخذ می‌باشد.

 

از طریق لینک زیر می‌توانید، به صورت رایگان نسخه کامل این پایان نامه را دریافت کنید:

پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

 

موسسه انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)