موسسه علمی پژوهشی فری تز

آموزش نرم افزار های رشته مهندسی عمران

آموزش نرم افزار های رشته مهندسی عمرانReviewed by مهدی عسگری on Sep 18Rating: 5.0انجام پایان نامه مهندسی عمرانانجام پایان نامه مهندسی عمران -مهندسي عمران – عمران يکي از گرايشهاي مجموعه مهندسي عمران است که در مقطع کارشناسي در بسياري از دانشگاههاي معتبر کشور ارائه مي گردد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی عمران

مهندسي عمران – عمران

 

عمران يکي از گرايشهاي مجموعه مهندسي عمران است که در مقطع کارشناسي در بسياري از دانشگاههاي معتبر کشور ارائه مي گردد.

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی عمران

هدف از اين رشته تربيت نيروهاي متخصصي است که بتوانند در پروژه هاي مختلف عمراني در زمينه هاي ساختماني ، راه سازي،پل سازي، سازه ها و بناهاي آبي ، جمع آوري و دفع فاضلاب

مسووليت طرح، محاسبه اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گيرند.

علاوه بر رشد و توسعه جوامع، پيشرفت علم و فن آوري نيز ضرورت پرداختن و توجه دقيق و علمي به کارهاي عمراني و تغيير شيوه هاي گذشته را آشکار مي سازد. فعاليتهاي مختلف عمراني در جهت ايجاد ساختمانها

راهها- پلها، سدها، شبکه هاي آب رساني شهرها و روستاها، ساختمانهاي خاص نظير نيرو گاههاي هسته اي و حرارتي و .

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی عمران

بخش بزرگي از مجموعه فعاليتهاي اقتصادي و توليدي کشور را به خود اختصاص مي دهد به گونه اي که سهم عظيمي از سرمايه گذاري هاي ملي در طرحهاي ساختماني و صنايع وابسته به آن به کار گرفته مي شود.

 

مجموعه مطالب بيان شده و نيز جذب سريع فارغ التحصيلان اين مجموعه در وزارت خانه ها و نهادها و سازمانهاي دولتي و همچنين بخشهاي خصوصي نظير :

شرکتهاي مهندسان مشاور و شرکتهاي ساختماني و راه سازي و …

اهميت قابل ملاحظه و نياز خاص به متخصص در اين رشته را، حتي در مقايسه با ساير رشته هاي فني و مهندسي ،به وضوح نشان مي دهد .

موسسه فری تز برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه ، پایان نامه کارشناسی ، برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحي ، محاسبه ساخت شبکه هاي جمع آوريو دفع آبهاي سطحي ناشي از نزولات جوي در خيابانها وساير منطقه هاي شهرها و شهر کها و همچنين شبکه هاي جمع آوري و دفع فاضلابهاي خانگي و صنعتي و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفيه خانه ها.

انجام بسيار از کارهاي نقشه برداري که براي کارهاي ساختماني مختلف نظير : سراه سازي، سد سازي، و کهبه خصوص براي پياده نمودن و اجراي دقيق نقشه ها مورد نياز است، و همچنين تا حدودي کارهاي نقشه کشي طراحي و معماري .

موقعيتهاي شغلي و محلهاي کار

مراکز مختلفي به صورت مستقيم و غير مستقيم در فعالتهاي عمراني نقش دارند که هر يک به تناسب نوع فعاليت خود، اقدام به جذب فارغ التحصيلان اين رشته مي کنند.

وزارت خانه هاي مسکن و شهر سازي، راه و ترابري ، جهاد سازندگي و نيرو بهصورت گسترده تر و ساير وزارت خانه ها ، اداره ها ، سازمانها، مراکز دولتي و خصوصي نظير : وزارت خانه هاي آموزش وپرورش ، کشاورزي، فرهنگ و آموزش عالي،بانکها و …

به صورت غير مستقيم براي کارهاي عمراني خود مثل طرح محاسبه ، اجرا و نظارت بر اجرا، نياز به استخدام مهندسان عمران دارند. علاوه بر آن، شرکتهاي مختلف مهندسان مشاور که در کشور به صورت گسترده وظيفه طراحي ،

موسسه فری تز برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه ، پایان نامه کارشناسی ، برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

محاسبه و نظارت براجراي پروژه هاي ساختماني را برعهده دارند، همچنين شرکتهاي ساختماني و را ه سازي دولتي و خصوصي که در اجراي اين طرحها فعاليت دارند ،

تعداد کثيري از فارغ التحصيلان رشته عمران را استخدام مي کنند. برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی عمران

واحدهاي درسي

بر اساس مصوبه هاي شوراي عالي برنامه ريزي، دانشجو بايد در دوره کارشناسي عمران ۱۴ واحد درسي رابگذراند که ۲۰ واحد آن درسهاي عمومي ، ۲۵ واحد درسهاي پايه، ۸ واحد درسهاي اصلي و تخصصي الزامي و ۱۵ واحد درسهاي اختياري است.

واحدهاي درسي مهندسي عمران

ادامه تحصيلات

فارغالتحصيلان مقطع کارشناسي عمران- عمران، مي تواند در مقطع کارشناسي ارشد در گرايشهاي مختلف : سازه ، سازه هاي هيدروليکي مهندسي زلزله ، راه وترابري ، مکانيک خاک وپي ، مهندسي آب ، سازه هاي دريايي ،

مهندسي مديريت ساخت، مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل ،مهندسي نقشه برداري ( ژئودزي)، فتوگرامتري و مهندسي محيط زيست به تحصيل ادامه دهد . برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی عمران

در هر يک از گرايشهاي ياد شده زير شاخ هاي تخصصي تري وجود دارد که در مقطع دکتراي تخصصي و به خصوص در ضمن انجام رساله دکتري به آن پرداخته مي شود

امکان ادامه تحصيل در تمام گرايشهاي ياد شده درمقطع کارشناسي ارشد و در بعضي از زمينه هاي ياد شده در مقطع دکتري در داخل کشور وجود دارد، ولي ادامه تحصيل در پاره اي از گرايشهاي ديگر، در حال حاضر فقط در خارج از کشور ميسر است.

تواناييهاي فارغ التحصيلان مقطعهاي کارشناسي ارشد و دکتري

در دوره هاي تحصيلات تکميلي ( کارشناسي ارشد و دکتري ) بيشتر به جنبه هاي نظري و پژوهشي پرداخته مي شود. بدين جهت فارغ التحصيلان اين دوره ها در هر يک از گرايشهاي ياد شده، بيشتر تواناييهاي علمي و محاسباتي و به طور کلي نظري خود را افزايش مي دهد،

اگر چه اين افزايش توانايي ، در کارهاي اجرايي علمي نيز از نظر صحت اجرا مي تواند نقش مهمي داشته باشد.

در مقطع دکتري دانشجو ضمن افزايش مراتب علمي خود، در يک زمينه تخصصي تر ، قدرت و توان خود را براي انجام کارهاي تحقيقاتي و توسعه مرزهاي دانش و رفع معضلات علمي و اجرايي از طريق پژوهش بالا برده، تحقيقاتي را در يک مورد خاص، انجام مي دهد

برگزاری کلاسهای آموزشی انجام پایان نامه مهندسی عمران

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)